Trường Bộ Binh - QLVNCH
 
Khóa Thẳng Tiến - 3&4/73 SVSQ/TBTX - Tiểu Đoàn 1 SVSQ - ĐĐ 11, ĐĐ 12, ĐĐ 14, ĐĐ 15, ĐĐ 16